A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet)  valamint a 2018.évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvények alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Adatkezelő :

NÉV: Lippai Zsolt  EV
SZÉKHELY: 7342 Mágocs, Ady E. u. 79/e
ADÓSZÁM: 60664721-1-22
HONLAP: https://grandeingatlan.hu
E-MAIL CÍM: lippai.zsolt@grandeingatlan.hu
TELEFONSZÁM: +3630-2506996

Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

IT szolgáltatónk

Lippai Zsolt a honlapja (https://grandeingatlan.hu ) fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, honlap készítés, üzemeltetés, karbantartás) biztosítja és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév: MikroVPS Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

Cégjegyzékszám: 01-09-205021
Adószám: 25189861-2-43
e-mail cím: support@mikrovps.hu
Telefonszám: +36 94 200-210
Honlap: https://www.mikrovps.net/hu

Logisztikai szolgáltatónk

Ez az adatfeldolgozó postai szolgáltatást végez és az ezzel kapcsolatos adatokat kezeli.

Cégnév: Magyar Posta Zrt
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Honlap: https://www.posta.hu

Könyvviteli, adózási feladatokkal kapcsolatos adatfeldolgozó:

Cégnév: Partner-e Kft
Képviselő: Müllerné Magyar Edina
Székhely: 7200 Dombóvár, Ady E. u. 6. I/2.
Adószám: 13738169-2-17
Telefonszám: (30) 262 9089

Az adatfeldolgozók megfelelő garanciákkal rendelkeznek, adatfeldolgozói tevékenységük során az adatok biztonságát garantálják, megfelelnek a törvény által előírt szabályoknak.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőt kell alkalmazni,ha

  • ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó állami feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot lát el – kivéve a bíróságokat –, vagy
  • ha törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa azt előírja.

A fentiekre tekintettel nem kell adatvédelmi tisztviselőt kinevezni.

Fogalom meghatározások:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kötni.

profilalkotás”:
személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„felügyeleti hatóság”:
egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

érintett felügyeleti hatóság”:
az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:
az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„nemzetközi szervezet”:
a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. (II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (1))

A honlapon kapcsolatfelvétel céljából az Ön hozzájárulásával kezeljük nevét, email címét és telefonszámát. Hozzájárulásnak minősül, ha Ön a honlapon megadja az adatait. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat készítés, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása és az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is.

Adatait az ajánlat fenntartásáig, 30 napig tároljuk, utána töröljük. Szerződéskötés esetén az adatkezelés jogalapja már szerződés teljesítése lesz, ez esetben adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, illetve számviteli célból a számviteli bizonylatok esetében – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni. ( Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése). Az írásban kötött szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. A szerződésben kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges, törvényileg előírt adatait kezeljük.

Tájékoztatom, hogy személyes adatainak felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, így a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

Személyes adatokat bizalmasan, kizárólag az adatkezelés célja szerint kezeljük, a szükségesnél tovább nem tároljuk. Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá – ideértve a megfelelő biztonsági intézkedéseket a hardver, szoftver, digitális infokommunikációs csatornák és a papír alapú dokumentációk biztonságos kezelését illetően.

Az érintettek köre: A weboldalon személyes adatait megadó valamennyi érintett.

Adatait az adatfeldolgozó ismerheti meg, valamint adattovábbítást végzünk a megnevezett adatfeldolgozók részére. Közvetett adattovábbítást nem végzünk.( Harmadik országba nem továbbítunk adatot). A személyes adatokat a megnevezett adatkezelő és adatfeldolgozók kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A személyes adatok törlését, vagy módosítását e-mailben vagy postai úton elérhetőségemen tudja érintett kezdeményezni:

Honlapon történő ajánlatkérés során a személyes adatokat 30 napig (az ajánlati feltételek fenntartásáig) kezeljük, utána törlésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül és szerződéskötést eredményez, úgy a szerződésre vonatkozó adatkezelés lesz az irányadó.

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és nem végzünk profilalkotást.

Halála esetén 5 éven belül ezen jogokkal az Adatkezelőnél vagy közjegyzőnél Ön által nyilatkozatban megnevezett személy, ennek hiányában közvetlen hozzátartozója élhet, ha ezt a nyilatkozatban meg nem tiltja.

Tájékoztatás adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelésről

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeljük a vevőként, szállítóként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az érintett jogainak elősegítése

Lippai Zsolt valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

Az adatkezelés időszakos felülvizsgálata

Az adatkezelést a törvényi előírásnak megfelelően legalább 3 évente felülvizsgáljuk.

Az érintettet megillető jogosultságok

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a törvényben meghatározott feltételek szerint

  1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
  2. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
  3. c) kérelmére, valamint a törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
  4. d) kérelmére, valamint a törvényben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
  5. e) kérelmére, valamint a törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).”

Elhunyt személy adatainak kezelése

A GDPR hatálya alá tartozó személyes adatkezelésekre vonatkozóan az adatkezeléssel érintett személy az adatkezelőnél teljes bizonyító erejű magánokiratban (2 tanú) vagy közjegyzőnél tett nyilatkozattal meghatalmazhat olyan személyt, aki az érintett halálát követő 5 éven belül az elhaltat életében a személyes adatainak kezelésével összefüggésben megillető jogokat érvényesítheti. Ilyen személy kijelölése hiányában az érintett Ptk. szerinti közeli hozzátartozója jogosult az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül, ha azt nyilatkozatban meg nem tiltja.

Jogérvényesítés a hatóságnál és a bíróság előtt

Az a természetes személy, aki úgy véli, hogy valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett adatkezelés nem jogszerű, a módosítást követően – azon túl, hogy a Nemzeti Adatvédelmi –és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet – közvetlenül a bírósághoz is fordulhat ezzel párhuzamosan. A bírósági eljárás során az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak kell bizonyítani, hogy az általa folytatott adatkezelés megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, tehát jogszerű. Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy az adatkezelés nem jogszerű, az érintett személyt ért vagyoni vagy nem vagyoni kár esetén kártérítést, illetve sérelemdíjat is megállapíthat az érintett személy javára.

 A felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság :

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400))

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Tanúsítás:

Önkéntes tanúsítási eljárást nem kezdeményeztünk.

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS LIPPAI ZSOLT HONLAPJÁN -TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

Általános tájékoztatás a sütikről

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének,hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek,ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

A süti lényege, hogy a weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.(profilalkotásra alkalmas)

A sütik fajtái:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

Használatot elősegítő sütik: azok a sütik, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Teljesítményt biztosító sütik: azok a sütik, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords sütik), amelyek profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy utasítsa el az összes sütit vagy hogy jelezze, ha a rendszer egy sütit küld. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
•Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

  • Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11:

 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Felhívjuk a figyelmet: előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.

Tájékoztatás Lippai Zsolt honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

A látogatás során kezelt adatkör: Lippai Zsolt honlapja használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

  • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

 Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezek a sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. (A személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.)

Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót. 

Teljesítményt biztosító sütik: Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Kelt: Mágocs, 2022.01.28.

 

Adatvédelmi irányelvek letölthető PDF formátumban is!